Español

0 SARRERA

0.1 AURREKARIAK

Luzea izan da Euskal Herriari buruzko Bibliografia Geografikoa egiteko prozesua. Hasierako ideiaren oinarria izan zen Andres Urdaneta Euskal Geografi Elkargoan (INGEBA) katalogo bat egitea, Euskal Herriko esparru geografikoaren ikertzaileek gaiari buruzko dokumentuen ahalik eta erreferentzia gehien izan zezaten, dokumentu testualak bezala kartografikoak ere barne hartuta.

Eskura genituen bitarteko materialekin eta giza bitartekoekin alderatuta hasierako proiektua izugarri handia zela ikusita, egokitzat jo zen bi zatitan banatzea. Lehendabizikoa, dokumentu testualei buruzkoa, 1983tik 1986ra bitarte egin zen, eta Euskal Herriko Bibliografia Geografikoa izan zen emaitza. Lan honen egileekin batera, Pedro Pikabeak, Jose Miguel Edesok, Alejandro Fernanden-Dansek eta Jose G. Urrutikoetxeak esku hartu zuten hartan.

Proiektuaren bigarren zatiari 1986an berrekin zitzaion, eta orduan ere egokitzat jo genuen lana bost inbentario kartografikotan banatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako Foru Erkidegoko eta Euskal Herri Kontinentaleko lurralde historiko guztiei buruzko informazioa jaso zezaten, bai eta 1900 baino lehenagoko kartografiaren inbentario bat egitea ere.

Aipatu proiektuetatik, INGEBAk jadanik zuzenean argitaratuak ditu Gipuzkoa eta Arabako gaur egungo kartografiari dagozkionak (1988 eta 1989 hurrenez hurren). Lehendabizikoan, Elena Azkaratek, Maria Angeles Rubiok, Maria Dolores Perez Robledok eta Francisco Javier Garmendiak lagundu zuten tratamendu dokumentalean, eta, bigarrenean, berriz, Soledad Agirrek eta Francisco Javier Garmendiak. Nafarroari eta Bizkaiari buruzko inbentario kartografikoak 1992an eta 1993an argitaratu zituen Deustuko Unibertsitateko Geografia eta Historia Sailak –Donostiako campusa–  Cuadernos Universitarios Mundaiz direlakoen barruan. Lehendabizikoan Ana Rosa Casimirok eta Miguel Bañalesek esku hartu zuten azterketa dokumentalean, eta bigarrenean, berriz, Elisa Gomezek eta Itziar Rubiok.

1995ean argitaratu zuen INGEBAk azken inbentarioa, Aproximación a la cartografía del País Vasco Continental izenburuarekin. Josep Carbok, Javier Gomez Piñeirok eta Juan Antonio Saek egin zuten, eta, izenburuak adierazten duen bezala, aurrekoena ez bezalako egitura dauka, informazio generikoa ematen baitu Euskal Herri Kontinentaleko kartografiari buruz, eta ez kartografi dokumentu jakin batzuen zerrenda bat.

 

0.2 BIBLIOGRAFIAREN XEDEA

Argitalpen honek proiektuaren lehen fasea eguneratu nahi du, eta, horretarako, Euskal Herriko ingurune fisikoa zein giza ingurunea ezagutzeko baliagarriak diren gaiei buruzko bibliografia eskainiko du.

Bibliografiek dokumentuen deskribapenak zerrendatzen dituzte, ordena jakin batean, eta haien gaineko deskribapen elementuak eskaintzen dituzte batere zalantzarik gabe identifikatu ahal izateko. Bibliografia bat dokumentu autonomo gisa aurkez daiteke –hizpide dugun kasuan bezala–, edo dokumentu bati edo dokumentu baten zati bati erantsita. 

Bibliografia mota asko daude, eta hainbat modutan sailka daitezke: barne hartzen dituzten dokumentuen arabera (liburuena, aldizkarietako artikuluena, bi argitalpen mota horiena…), edo gaien arabera (orokorrak –gai mota guztiei buruzkoak badira–, espezifikoak –gai edo kontu jakin bati buruzkoak, geografiaren gaineko bibliografia bat adibidez–), edo erreferentzia esparruaren arabera (nazioartekoa, nazionala, tokian tokikoa eta abar), edo aipatutako dokumentuen kronologiaren arabera (atzera begirako bibliografia batek iragandako aldi batean argitaratutako dokumentuak deskribatzen ditu –adibidez, XVIII. mendeko argitalpenen bibliografia bat–; beste bibliografia mota batzuek, ordea, argitaratu ahala deskribatzen dituzte dokumentuak…).

Bibliografia honek argitaratutako dokumentu TEXTUALAK bakarrik jaso nahi ditu, hau da, ez du barne hartzen dokumentazio arloan literatura grisa esaten zaiona, hots, bide konbentzionalen bitartez zabaltzen ez diren dokumentuak (planeamendua, ikerketa txostenak, tesiak, kongresuak eta abar). Hurrengo argitalpen batean jasoko dira.

Interes geografikoa duten dokumentuak jaso nahi izan dira; hortaz, bibliografia ez da soil-soilik geografia arlokoa, dokumentuak geografoek sinatu dituztelako, edo gaiak argi eta garbi espazialak direlako. Horretarako arrazoia da jakintza gaien mugak lausotzen ari direla, eta geografoak beste zientzia batzuetan ere erabiltzen dituzten teknika, kontzeptu eta informazioez baliatzen direla; nolanahi ere, azterketa espaziala egiteko nolabait interesgarriak diren dokumentuak izango dira.

Eremua mugatua izango da: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Frantziako Pirinio Atlantiarrak Departamenduaren hego-mendebaldeko zatia, Euskal Herri Kontinentalarekin bat datorrena. Hala ere, azken lurralde horren kasuan lana ez da hain sakona. Muga kronologikoak 1980 eta 1992 artean argitaratutako dokumentuak barne hartzen ditu. 

 

0.3 METODOA

Azterketa dokumentalaz esan daiteke lan multzo bat dela, azkenerako dokumentu bat jatorrizkoan zeukana ez bezalako itxuran agertzen duena, dokumentuaren kontsulta edo bilaketa erraztearren. Bigarren dokumentua da azterketa dokumentalaren azken emaitza.

Funtsean hiru dira azterketa dokumentalean egin beharreko lanak: azterketa formala, edukien azterketa eta laburpen dokumentala. Honen moduko bibliografia batean lehendabiziko bi lanak baino ez dira egiten, hau da, aukeratutako dokumentuen azterketa formala eta edukiaren azterketa soil bat sailkapen batean oinarrituta. AZTERKETA FORMALAK dokumentuaren azalpena eskaintzen du, eta horretarako deskribatu egiten du, arau multzo zorrotz bat modu bakar batean aplikatuz, geroago identifikatu eta berreskuratzeko modua izateko. Dokumentuaren deskribapen bibliografikoa izango da azterketa formalaren emaitza.

Deskribapen bibliografikoa egitean, gaur egun dokumentazio esparruan gehien erabiltzen den araudia baliatu da: International Standard Bibliographic Description delakoa (Nazioarteko Deskribapen Bibliografiko Arautua) (ISBD).

Katalogazio Adituen Nazioarteko Lehen Konferentzian egindako bileren emaitza da ISBD –Kopenhage, 1969–. Orduan lan talde bat osatu zen nazioartean onartzeko moduko arau batzuen erredakzio lanetan hasteko.

1971n ISBDren aurretiazko edizioa argitaratu zen, baina araudiak hainbat anbiguotasun zituen, eta ez zuen arau espezifikorik hainbat material motarentzat (filmak, mapak eta abar), eta, horregatik, Liburuzain eta Liburutegi Elkarteen Nazioarteko Federazioak (LENF-IFLA) 1973an Grenoblen egin beharreko bilera batera deitu zuen, eta hartatik beste testu bat atera zen, ISBD(M) izenekoa, 1974an argitaratu zena, eta arauak monografien deskribapenera mugatzen zituena.

Hiru urte geroago (1977) ISBD(G) agertu zen; argitaratzen ziren material guztietarako ISBD espezifikoek onartu beharreko araudi orokorra jasotzen zuen. Eta hala, 1977an, ISBD(S) agertu zen aldizkako argitalpenentzat, ISBD(NBM) liburu ez diren argitalpenentzat (mikroformak, ordanagailu bidez irakur daitezkeen fitxategiak, dokumentu soinudunak, Braillez idatzitakoak, bideo grabazioak, argazkiak, material grafikoak eta abar) eta ISBD(CM).

1978an ISBD(A) argitaratu zen  argitalpen zaharrentzat, hala nola ISBD(PM) inprimatutako musika deskribatzeko eta ISBD(G) –1977an argitaratutakoaren berrikuspena–.

Dekribapenak 5 urtetik beherako epeetan ez berrikusteko konpromisoa hartua du LENFek. Gaur egun, beste arau batzuk prestatzen ari dira argitaratze parteen eta ordenagailu bidez irakur daitezkeen artxiboen deskribapenerako.

1985ean, Espainiako Kultura Ministerioak katalogazio arauak (RCI) biltzeko lehen liburukia argitaratu zuen. Bertan, liburutegietako katalogoak egiteko orduan aplikatu behar diren araudiak jasotzen dira, eta osorik barneratzen da ISBD, bai eta sarrera guneei buruzko beste hainbat arau ere. Lehen liburuki hau argitalpen monografiko, aldizkako eta zaharrei buruzkoa da. Bigarren liburukia (RCII) 1989an argitaratu zen, eta material bereziez dihardu (eskuizkribuak, material kartografikoak, material grafikoak, material grafiko proiektagarriak, musika inprimatua, grabazio soinudunak, mikroformak, ordenagailuko artxiboak, filmak eta bideo grabazioak). Egia esan, Espainiako katalogazio arauak, egileek berek aitortu bezala, zorretan daude Katalogazio Arau Angloamerikarrekin (Anglo American Cataloging Rules) (AACR2), zein geroago, 1988an, berrikusi egingo zituzten (AACR2R).

ISBD batzuen bigarren berrikuspena 1987an argitaratu zen (M), (S), (NBM) eta (CM), eta geroago beste batzuk ere agertu ziren argitaratze parte eta ordenagailu bidez irakur daitezkeen artxiboentzat.

 

ISBD-REN FUNTSEZKO EZAUGARRIAK

ISBD nazioartean normalizatutako oso arau multzo zabal bat da, eta hiru funtzio hauek ditu:

-        Trukagarria egitea hainbat iturritatik datorren informazioa, herri guztietan araudi orokor bera erabil dadin liburutegiko katalogo batean,  bibliografietan edo artikulu bateko aipamen batean.

‑        Haren interpretazioa erraztea, hizkuntza mugak gorabehera.

‑        Informazioaren bihurketa erraztea, ordenagailuek irakurtzeko egokia izan dadin.

Araudi horretatik abiatuta MARC izeneko formatuak sortu dira (Machine Readable Cataloging), eta horietan ISBDren arabera erredaktatutako dokumentuen deskribapen formalak dituzten fitxategi informatikoak bateragarri bihurtzeko behar diren jarraibideak jasotzen dira, eta zenbait bertsio ere badaude, hainbat herriren hizkuntza eta administrazio beharrei (IBERMARC Espainiaren kasuan, eta CATMARC katalanezko bertsioan) eta dokumentu mota bakoitzaren berezitasunei egokituak.

 

ISBDk, nagusiki, hauek arautzen ditu:

 

a)      Deskribapenean agertu behar duten bibliografiako informazio unitateak. Zortzi sail handitan banatzen ditu, eta bakoitzari esparrua deritzo. Honako hauek dira zortzi esparru horiek:

 

1 Izenburuaren eta arduraren aipamenaren esparrua.

2 Edizioaren esparrua.

3 Materialaren esparru espezifikoa.

4 Argitalpenaren esparrua.

5 Deskribapen fisikoaren esparrua.

6 Seriearen esparrua.

7 Oharren esparrua.

8 Zenbaki normalizatuaren esparrua.

 

Elementu bibliografiko jakin batzuk sartzen dira esparru bakoitzean, eta hitz, lokuzio edo karaktere multzo bezala definitzen dira; horiek bibliografiako informazio unitate desberdin bat dira.

 

b)  Agertu behar duten ordena.

c) Puntuazio izena hartzen dute aipatu informazio unitate horiek iragarri behar dituzten zeinuek. Puntuazio zeinu bakoitzak zuriune bat du aurretik eta atzetik, puntuak eta komak izan ezik, horiek atzetik baino ez baitute zuriunea. Parentesi ( ) eta kortxete [ ] pareak puntuazio zeinu bakartzat hartzen dira, eta horregatik zuriune bakarra agertzen da lehen parentesi edo kortxetearen aurretik, eta beste bat azkenaren ondoren.

ISBDren esparru bakoitzaren aurretik, lehendabizikoaren aurretik izan ezik, puntua, zuriunea, gidoi luzea eta zuriunea agertzen dira. Elementu bat errepikatzen denean, errepikapen bakoitzaren aurretik elementu horretarako agindutako puntuazioa jartzen da.

d) Hauek dira laburdura garrantzitsuenak: et al. (et allii = eta beste batzuk), s.l. (sine loco = edizio [edo inprimaketa] lekua ezezaguna), s.n. (sine nomine = editorearen izena [edo inprimatzailearena] ezezaguna), cm (zentimetroak).

e) Erratak.

f) Informazio iturriak: dokumentu bat deskribatzeko erabiltzen den informazioa dokumentu horretako hainbat lekutatik hartzen da, lehentasun jakin batzuen arabera. Informazioa ez bada lortzen lehenengo iturrian, bigarrengotik hartzen da eta abar.

Hurrengo hau da ISBD erabilita dokumentu baten deskribapenaren sinplifikazioa –elementu garrantzitsuenak zehaztu dira, hala nola haien ordena eta puntuazioak.

SARRERA

Izenburua bera [materialaren izendapen orokorra] = titulu paraleloa : azpititulua edo tituluaren osagarrizko informazioa / lehen erantzukizun aipamena. ‑ Edizioa / edizioari buruzko erantzukizun aipamena. – Dokumentu motaren xehetasun espezifikoak. – Edizioaren lekua : Editorea,  edizioaren urtea. – Luzapena: ilustrazioen aipamena ; neurrien adierazpena + erantsitako materialaren adierazpena. ‑ (Seriearen izenburua bera / serieari dagokion erantzukizunaren aipamena, seriearen zenbaki normalizatua ; serie zenbakia. Azpiseriearen titulua, azpiseriearen zenbaki normalizatua ; azpiserie zenbakia). ‑.Oharrak. –Zenbaki normalizatua.

 

Edukiaren azterketan ikuspegiaren araberako sailkapen modu bat erabili da, oso soila, eta idazpenak ordenatzeko orduan gaia eta espazio geografikoa kontuan hartzen dituena. Sailkapena hau da:

 

1. IKUSPEGIA: GAIA

I GEOGRAFIA OROKORRA

2 GEOGRAFIA HISTORIKOA

3 KLIMATOLOGIA

4 GEOGRAFIA FISIKOA ORO HAR, GEOLOGIA ETA GEOMORFOLOGIA

5 UREN GEOGRAFIA

6

7

8

9

10

11 HIRI-GEOGRAFIA

12 LANDA-GEOGRAFIA

13 GEOGRAFIA INDUSTRIALA

14 ZERBITZUEN GEOGRAFIA

15 GIDAK ETA IBILBIDEAK

 

2. IKUSPEGIA: LURRALDEA

1 EUSKAL HERRIA

2 ARABA

3 GIPUZKOA

4 BIZKAIA

5 NAFARROA

6 EUSKAL HERRI KONTINENTALA

 

Dokumentu bat interes argikoa bada edozein ikuspegitako bi klaserentzat, errepikatu egin da, eta bietan sailkatu, baina hirurentzat bada interesgarria, klase orokorrenari esleitu zaio, hau da, klase OROKORRARI gaiaren ikuspegitik eta EUSKAL HERRIA klaseari lurraldearen ikuspegitik.

Klase beraren barruan (gaia eta lurraldea), sarreran oinarritzen da idazpen bibliografikoen antolamendua, eta sarrera bera izanez gero, argitalpen urtean. Sarrera ez dauka araututa ISBDk. Modu sinplifikatuan, hurrengo kasuistika hau kontuan hartu da:

a) Sarrera egile pertsonal bat bada, haren abizena/k eta izena edo iniziala hartzen dira.

b) Hurrengo hauetan sarrera izenburuko lehen hitz esanguratsua da (hortaz, artikuluak baztertu egiten dira):

• Hiru egile pertsonal baino gehiago dira. Hala ere, posible da dokumentuak berreskuratzea aurkibideak erabiliz, horiek lehen hiru egileak jasotzen dituztelako.

 

• Erakunde bat edo  gehiago agertzen dira dokumentuaren egile gisa, haietako barne jardueraren emaitza direnetan izan ezik (memoriak, aktak eta abar), eta orduan sarrera gisa erabili ahal izango dira. Hori gertatzea eta sarrera gisa administrazio organo bat erabiltzea beharrezkoa bada, kontuan izan beharko da haien izenaren aurretik jurisdikzioa daukaten lurraldea jarri beharko dela; adibidez: EUSKAL HERRIA. HIRIGINTZA ZUZENDARITZA. Egileen aurkibidearen bitartez ere berreskura daitezke.

c) Zuzendariak, koordinatzaileak eta abar ez dira sarreratzat hartzen, baina aurkibidearen bitartez berreskura daitezke.

 

0.4 EMAITZAK

Bibliografia honetan 4.164 dokumentu jaso dira, eta horietako %35 Euskal Herriari buruzkoak dira (Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Euskal Herri Kontinentala), edo, bestela, interesgarriak dira hiru lurralderentzat edo gehiagorentzat; %21 Nafarroari, %17 Gipuzkoari, %15 Bizkaiari, %9 Arabari eta %4 Euskal Herri Kontinentalari buruzkoak dira.

Gaiei dagokienez, azpimarratzekoa da Landa-Geografiarako (489), Biogeografiarako (423) eta Gizarte Geografiarako (400) interesgarriak diren dokumentuei dagokiena.

 

 

  euskara

0 INTRODUCCION

0.1 ANTECEDENTES

El proceso de ejecución de la Bibliografía Geográfica de Euskal Herria ha sido largo. La idea inicial se basaba en la realización en el seno del Instituto Geográfico Vasco "Andrés de Urdaneta" (INGEBA) de un repertorio que pusiese a disposición del investigador sobre el espacio geográfico de Euskal Herria referencias de la mayor cantidad posible de documentos existentes sobre el tema, abarcando tanto documentos textuales como cartográficos. 

Dada la magnitud del proyecto inicial en relación con los medios materiales y humanos disponibles, se consideró oportuno dividir el proyecto original en dos partes. La primera de ellas, referida a los documentos textuales, fue realizada entre los años 1983 y 1986, fruto del mismo fue la publicación de la Bibliografía Geográfica de Euskal Herria. En ella, junto con los firmantes del presente trabajo colaboraron Pedro Picavea, José Miguel Edeso, Alejando Fernandez-Dans y José G. Urrutikoetxea.

La segunda parte del proyecto se retomó en el año 1986, considerándose oportuno dividir nuevamente el mismo en cinco inventarios cartográficos que recogiesen información sobre cada uno de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco Continental, además de un inventario de cartografía anterior al año 1900. 

De los mencionados proyectos están ya publicados directamente por INGEBA los correspondientes a la cartografía contemporánea de Guipúzcoa (1988) y Alava (1989). En el primero colaboraron en el tratamiento documental Elena Azkarate, María Angeles Rubio, María Dolores Pérez Robledo y Francisco Javier Garmendia, mientras que en el segundo lo hicieron Soledad Aguirre y Francisco Javier Garmendia. Los inventarios cartográficos correspondientes a Navarra y Vizcaya fueron publicados en 1992 y 1993 por el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián dentro de la Serie Cuadernos Universitarios Mundaiz. En el primero colaboraron en el análisis documental Ana Rosa Casimiro y Miguel Bañales, mientras que en el segundo lo hicieron Elisa Gómez e Itziar Rubio. 

 

En 1995 fue publicado por INGEBA el último de los inventarios, bajo el título Aproximación a la cartografía del País Vasco Continental. Fue realizado por Josep Carbó, Javier Gómez Piñeiro y Juan Antonio Sáe y, tal y como su nombre indica, tiene una estructura diferente a los anteriores, al proporcionar información genérica sobre la cartografía del País Vasco Continental y no un listado de documentos cartográficos concretos.

 

0.2 OBJETO DE LA BIBLIOGRAFÍA

La presente publicación pretende actualizar la primera fase del proyecto, aportando una bibiografía sobre materias útiles para el conocimiento del medio físico y humano de Euskal Herria.

Las Bibliografías presentan una lista de descripciones de documentos en un orden específico, aportando elementos de descripción de los mismos para permitir su identificación inequívoca. Una bibliografía puede presentarse bien como un documento autónomo -como es el caso que nos ocupa-, bien bajo la forma de un anexo a un documento o a una parte de documento.

Existen muchos tipos de bibliografías, pudiendo clasificarse en función de los documentos que incluye: por ejemplo, de libros, de artículos de revista, de ambos tipos de publicaciones, etc.; de la temática (generales, cuando se refiere a todo tipo de temas; específicas, cuando se refieren a un tema o asunto concreto, por ejemplo una bibliografía sobre geografía); del espacio de referencia (internacional, nacional, local, etc.); o de la cronología de los documentos referenciados (una bibliografía retrospectiva describe documentos publicados durante un periodo ya pasado, por ejemplo una bibliografía de publicaciones del siglo XVIII, otras Bibliografias describen docuentos a medida que se publican, etc.).

La presente bibliografía pretende recoger únicamente los documentos TEXTUALES pubicados, es decir, no incluye lo que en terminos de documentalción de conoce como literatura gris, esto es, documentos que no se distribuyen utilizando los canales convencionales (planeamiento, informes de investigación, tesis, congresos, etc.), que serán objeto de una publicación próxima.

Se ha pretendido incluir documentos con interés geográfico, es decir, no se trata de una bibliografía exclusivamente geográfica, en el sentido de que los documentos estén firmados por geógrafos, o que su temática sea claramente espacial. La razón de ello es el progresivo desdibujamiento de las diversas disciplinas y la utilización por los geógrafos de técnicas, conceptos e informaciones manejados también por otras ciencias; en cualquier caso se tratará de documentos con algún interés para el análisis espacial.

El ámbito espacial queda restringido a la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y la Parte Suroccidental del Departamento francés de Pyrénées Atlantiques coincidente con el País Vasco Continental, si bien para este último territorio la exahustividad es menor. El límite cronológico cubre los documentos publicados entre los años 1980 y 1992

 

0.3 METODO

El ánalisis documental puede definirse como el conjunto de operaciones cuyo resultado consiste en representar un documento de forma diferente al original, siendo su finalidad la de facilitar la consulta o búsqueda de ese documento. El producto final del análisis documental es un documento secundario

Las operaciones de análisis documental son básicamente tres: Análisis formal, análisis de contenido y resumen documental. En una bibliografía como la presente únicamente se realizan las dos primeras operaciones, es decir un análisis formal de los documento considerados y un sencillo análisis de contenido basado en una clasificación. El ANALISIS FORMAL tiene por misión suministrar una representación del documento, describiéndolo mediante la aplicación de un conjunto estricto de normas de una forma única con objeto de permitir su posterior identificación y recuperación. El resultado del análisis formal será una descripción bibliográfica del documento.

En la confección de la descripción bibliográfica se ha utilizado la normativa actualmente más difundida en el campo de la documentación: la International Standard Bibliographic Description (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada) (ISBD).

La ISBD es resultado de las reuniones de la I Conferencia Internacional de Expertos en Catalogación, que tuvo lugar en Copenhague en 1969. En esta reunión se constituyó un grupo de trabajo encargado de comenzar los trabajos de redacción de unas reglas que fueran aceptadas internacionalmente.

En 1971 se publicó la edición preliminar de la ISBD, sin embargo, la normativa contenía algunas ambigüedades y carecía de normas específicas para distintos tipos de material (películas, mapas, etc.), por lo que la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas (FIAB / IFLA) convocó en Grenoble en 1973 una reunión de la que salió un nuevo texto titulado ISBD(M), que se publicó en 1974 y que limitaba las reglas a la descripción de monografías.

Tres años más tarde (1977) apareció la ISBD(G), que contenía la normativa general a la que tendrían que someterse todas las ISBD específicas para cada material que fueran publicándose, apareciendo en 1977 la ISBD(S) para publicaciones seriadas, la ISBD(NBM) destinada a las publicaciones no libros (microformas, ficheros legibles por ordenador, documentos sonoros, documentos escritos en Braille, grabaciones en vídeo, fotografías, materiales gráficos, etc.) y la ISBD(CM).

En el año 1978 se publicarón la ISBD(A) destinada a las publicaciones antiguas y la ISBD(PM) para la descripción de musica impresa y la ISBD(G), revisión de la publicada en 1974.

Existe un compromiso por parte de la FIAB de no revisar las diferentes Descripciones por periodos inferiores a 5 años. Actualmente se está procediendo a la redacción de nuevas normas destinadas a la descripción de partes de publicación y de archivos legibles por ordenador.

En el año 1985 el Ministerio de Cultura español publicó el primer volumen de las Reglas de catalogación (RCI), que recoge la normativa que debe aplicarse para la confección de los catálogos de las bibliotecas, incorporando en las mismas plenamente la ISBD, así como otras reglas referentes a puntos de acceso. Este primer volumen se dedica a publicaciones monográficas, seriadas y antiguas. El segundo volumen (RCII), publicado en 1989, se refiere a los materiales especiales (Manuscritos, materiales cartográficos, materiales gráficos, materiales gráficos proyectables, música impresa, grabaciones sonoras, microformas, archivos de ordenador, películas y videograbaciones). En realidad las normas de catalogación españolas son deudoras, según reconocen sus autores, de la segunda edición de las Reglas de Catalogación Angloamericanas (Anglo American Cataloging Rules) (AACR2), revisada posteriormente en 1988 (AACR2R)

Una segunda revisión de algunas ISBD (M), (S), (NBM) y (CM) se publicó en 1987, apareciendo posteriormente otras nuevas para partes de publicación y archivos legibles por ordenador.

 

RASGOS FUNDAMENTALES DE LA ISBD

La ISBD es un muy amplio conjunto de reglas normalizadas internacionalmente con una triple función:

-              Hacer intercambiable la información procedente de diversas fuentes, de forma que tanto en un catálogo de biblioteca, como en una bibliografía, como en una cita dentro de un artículo se utilice una misma normativa general en todos los países.

-              Facilitar su interpretación a pesar de las barreras lingüísticas.

-              Facilitar la conversión de la información haciéndola apta para ser leida por ordenadores. 

Partiendo de esta normativa se han creado los denominados formatos MARC (MAchine Readable Cataloging), que incluyen las instrucciones precisas para hacer compatibles los ficheros informáticos que contengan descripciones formales de documentos redactados conforme a la ISBD, existiendo versiones adaptadas a las necesidades lingüísticas y administrativas de varios paises (IBERMARC en el caso español y CATMARC en su versión para lengua catalana) y a las particularidades de cada tipo de documento

La ISBD, regula principalmente:

a)            las unidades de información bibliográfica que deben figurar en la descripción, distribuyéndolas en ocho grandes secciones, que reciben la denominación de áreas. Estas ocho áreas son:

 

                1              Area del titulo y de la mención de responsabilidad

                2              Area de la edición

                3              Area específica del material

                4              Area de la publicación

                5              Area de la descripción física

                6              Area de la serie

                7              Area de las notas

                8              Area del número normalizado

                En cada área tienen cabida unos determinados elementos bibliográficos, que se definen como una palabra, locución o grupo de caracteres que representan una unidad diferenciada de información bilbiográfica.

b)            El orden con que deben de aparecer

c)            Los signos que deben anunciar las ya mencionadas unidades de información reciben el nombre de puntuación. Cada signo de puntuación va precedido y seguido por un espacio en blanco, con la excepción del punto y de la coma, a los que únicamente sigue un espacio. La pareja de paréntesis () y de corchetes [] se consideran como un único signo de puntuación, de ahí que únicamente aparezca un espacio en blanco delante del primer parentesis o corchete y otro después del último.

               Cada área de la ISBD, excepto la primera, va precedida por punto espacio, guión largo, espacio. Cuando un elemento se repite, cada repetición va precedida por la puntuación prescrita para ese elemento.

d)            Las abreviaturas más importantes son: et al. (et allii = y otros), s.l. (sine loco = lugar de edición [o de impresión] desconocidos), s.n. (sine nomine = nombre de editor [o impresor] desconocido), cm (centímetros)

e)            Las erratas

f)             Las fuentes de información: La información utilizada al describir un documento se toma de ciertos lugares del documento, utilizando un determinado orden de preferencia. Si la información no se consigue en la primera fuente se toma de la segunda, etc.

Una simplificación de una descripción de un documento utilizando la ISBD, con la especificación de los elementos más importantes, el orden de los mismos y las puntuaciones es la que sigue

                               PUNTO DE ACCESO

                               Título propiamente dicho [designación general de material] = título paralelo : subtítulo o información complementaria del título / primera mención de responsabilidad. - Edición / mención de responsabilidad relativa a la edición. - Detalles específicos del tipo de documento. - Lugar de edición : Editor, año de edición. - Extensión : mención de ilustraciones ; indicación de dimensiones + indicación de material anejo. - (Título propiamente dicho de la serie / mención de responsabilidad relativa a la serie, número normalizado de la serie ; número de serie. Título de subserie, número normalizado de la subserie ; número de subserie). -.Notas. -Número normalizado.

 

En el análisis de contenido se ha utilizado una clasificación facetada muy simple que tiene en cuenta a la hora de ordenar los asientos la materia y el espacio geográfico. Esta clasificación es la siguiente.

Faceta 1: Materia

1 GEOGRAFIA GENERAL

2 GEOGRAFIA HISTORICA

3 CLIMATOLOGIA

4 GEOGRAFIA FISICA EN GENERAL, GEOLOLGIA Y GEOMORFOLOGIA

5 GEOGRAFIA DE LAS AGUAS

6 MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACION

7 BIOGEOGRAFIA

8 INFORMACION Y DOCUMENTACION

9 TOPONIMIA

10 GEOGRAFIA SOCIAL

11 GEOGRAFIA URBANA

12 GEOGRAFIA RURAL

13 GEOGRAFIA INDUSTRIAL

14 GEOGRAFIA DE LOS SERVICIOS

15 GUIAS Y RUTAS

 

Faceta 2: Territorio

1 PAIS VASCO 

2 ALAVA

3 GUIPUZCOA

4 VIZCAYA

5 NAVARRA

6 PAIS VASCO CONTINENTAL

 

 

Cuando un documento es de claro interés para dos clases de cualquiera de las facetas, se ha repetido, clasificandolo en ambas, pero si es de interés para tres, se a adjudicado a la clase más general, esto es, en la faceta materia a la clase "GENERAL" y en la faceta Territorio a la clase "PAIS VASCO".

Dentro de una misma clase (materia y territorio) la ordenación de los diversos asientos bibliográficos se basa en el punto de acceso y, para un mismo punto de acceso, en el año de publicación. El punto de acceso no está regulado por la ISBD. De forma simplificada se ha considerado la siguiente casuística:

a) Si el punto de acceso es un autor personal adopta la forma de el/los apellido/s y nombre o inicial del mismo.

b) El punto de acceso es la primera palabra significativa del título (se excluyen, por lo tanto los artículos) cuando:

·         Son más de tres autores personales. No obstante, es posible recuperar los documentos mediante la utilización de los índices, ya que estos incluyen los tres primeros autores.

·         Una o más instituciones aparecen como autoras del documento, excepto en aquellos fruto de la actividad interna de las mismas (memorias, actas, etc.), que podrán servir de punto de acceso. Cuando esto deba ocurrir y sea necesario utilizar como punto de acceso un órgano de la administración será preciso tener en cuenta que se antepone al nombre de los mismos el territorio sobre el que ejercen su jurisdicción; por ejemplo PAIS VASCO. DIRECCION DE URBANISMO. Igualmente pueden recuperarse mediante el índice de autores.

c) Los directores, coordinadores, etc. no se consideran como punto de acceso, pero pueden recuperarse a través del índice.

 

0.4 RESULTADOS

Se han incluido en la presente bibliografía 4164 documentos, de los que el 35% se refieren a Euskal Herria (Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Pais Vasco Continental) o bien son de interés a tres ó más territorios; el 21% a Navarra, 17% a Guipúzcoa, 15% a Vizcaya, 9% a Alava y 4% al País Vasco Continental.

Por materias destaca la referida a los documentos de interés para la Geografía Rural (489), Biogeografía (423) y Geografía Social (400).