Home

 

Presentacion

Patrimonio

Infraestructuras

Urbanismo

Rural

Medio ambiente

 

 

Aurkezpena

Ondarea

Azpiegiturak

Hirigintza

Landa-ingurunea

Ingurugiroa

 

 

GIPUZKOAKO BEHATEGIA

OBSERVATORIO GUIPUZCOANO

Playa de Orio. Impacto de los grandes espigones sobre el paisaje y la playa.

La presente sección reúne una serie de "observaciones" dinámicas (en continuo cambio en función de las coyunturas), subjetivas (existen otros puntos de vista) y no exhaustivas (no se contemplan sino un pequeño número de las posibles) sobre diversos aspectos del territorio guipuzcoano vinculados con la ordenación territorial, las infraestructuras y el patrimonio cultural y natural.

La importancia objetiva de las observaciones aquí consignadas es muy diversa, contemplando desde pequeños detalles hasta importantes proyectos o realizaciones.

El grado de impacto, medido en estrellas, no responde a ningún tipo de ecuación o baremo, sino que se trata de una clasificación intuitiva. Debe resaltarse también que algunas acciones impactantes tienen también un componente positivo.

Se recalca expresamente que las observaciones no están dirigidas contra las personas o instituciones que tomaron en su día (o tomarán en el futuro) ciertas decisiones, las cuales se supone siempre que se tomaron (o tomarán) de buena fe.

El presente observatorio pretende ser un modesto instrumento que ayude en los procesos de reflexión y gestión y, por lo tanto, las afirmaciones consignadas no deben ser tenidas en cuenta como afirmaciones absolutas, sino como opiniones. En ningún caso se autoriza a utilizar las "opiniones" aquí incorporadas para justificar cualquier acción o ataque personal o institucional.

La presente sección NO representa la postura oficial de INGEBA sobre los temas presentados. No admite colaboraciones externas.

Las observaciones vinculadas con proyectos que han desatado controversia pública han sido señaladas con una C. El resto de los impactos detectados en las observaciones se han clasificado, según su gravedad en:

 Leves

** 

 Medios

*** 

 Graves

****

 Muy graves

Los impactos solucionados tendrán color verde: ****.

Lurralde-antolakuntzarekin, azpiegiturekin eta kultur eta natur ondarearekin lotutako Gipuzkoako lurraldearen hainbat alderdiri buruzko “behaketa” dinamiko (abaguneen arabera etengabe aldatzen direnak), subjektibo (beste ikuspuntu batzuk ere badaude) eta ez-zehatzen (izan daitezkeenetatik bakar batzuk baino ez) sorta bat barne bildu da atal honetan.

Hemen jasotako behaketen garrantzi objektiboa maila askotakoa da, eta xehetasun txikiak ez ezik, proiektu edo obra handiak ere aintzat hartu dira.

Inpaktu-maila (izarren bidez adierazia) ez da ekuazio edo baremo baten emaitza, sailkapen intuitiboa baizik. Bestalde, nabarmendu behar da inpaktua eragiten duten ekintzetako batzuk bere alde positiboa ere badutela.

Espresuki azpimarratu nahi dugu behaketek ez dutela bere garaian (edo etorkizunean) erabaki hau edo bestea hartu zuten (edo hartuko duten) pertsonen edo erakundeen aurka joateko asmorik, erabaki horiek asmo onez hartu zirela (edo hartuko direla) baiteritzogu.

Hausnarketa- eta kudeaketa-prozesuetan lagungarri gerta daitekeen tresna xumea izatea da behategiaren xedea, eta, beraz, hemen jasotako adierazpenak ez dira baieztapen absolututzat hartu behar, iritzitzat baizik. Ez da inolaz ere baimenik ematen hemen agertzen diren “iritziak” erabiltzeko edozein ekintza edo eraso pertsonal edo instituzional justifikatzeko.

Atal honetan adierazitakoa EZ DA nahitaez gai horiei buruzko INGEBAren jarrera ofiziala. Ez du kanpo-kolaboraziorik onartzen.

Gizartean eztabaida sortu duten proiektuekin lotutako behaketak C hizkiarekin nabarmendu ditugu. Behaketetan ikusitako gainerako inpaktuak larritasun-mailaren arabera sailkatu dira, era honetan:

*

 Arinak

**

 Ertainak

***

 Larriak

****

 Oso larriak

Zuzendu diren inpaktuak berdez nabarmendu dira:****.

 

 

 

 

 

 

 

 


Oreka

© ingeba. Todos los derechos reservados. © ingeba. Eskubide guztiak gorderik.

Véase el condicionado de esta sección