ingeba

Euskara / Bilingüe

Castellano / Bilingüe

Bibliogr@fia

Euskal Herriko Geografiari buruzko katalogoak.Kronologia, gaiak eta lurraldeak irizpidetzat hartuta sar daiteke (5.000 erreferentzia).

Bibliogr@fia

Repertorios de bibliografía sobre Geografía del País Vasco. Puede accederse según criterios cronológicos, temáticos y territoriales (5000 referencias).

Eusk@ra

Geografiarekin zerikusia duten dokumentuak: euskaraz idatziak, euskarara itzuliak, edo beste hizkuntza batzuetan idatzita egon eta euskarari buruz ari direnak (41).

Eusk@ra

Documentos que, relacionados con la Geografía, estén redactados en euskara, traducidos al euskara, o que, redactados en otras lenguas traten sobre el euskara (41).

Gipuzko@

Gipuzkoako Geografia: Geografia fisikoa, biztanleriaren Geografia Geografia ekonomikoa, Eskualdeetako Geografia, Udaletako Geografíak eta abar (16).

Gipuzko@

Geografía de Gipuzkoa:Geografía física, Geografía de la población, Geografía económica, Geografía Comarcal, Geografías municipales, etc. (16).

Id@zle

Euskal Herriko Geografiarekin zerikusia duten pertsonen jarduera zientifikoa aurkezten du, eta aukera ematen du haien ekoizpen zientifikoaren zati bat eskuratzeko (10):

Id@zle

Presenta la actividad científica de autores/as vinculados con la Geografía del País Vasco, posibilitando el acceso a parte de su producción científica (10 autores/as):

Ikerket@

Ikerketa txostenak, kongresuetako txostenak eta euskal ikertzaileek Geografia alorrean eta kideko  beste zientzia batzuetan sortutako dokumentuak (13).

Ikerket@

Informes de investigación, ponencias de congresos y otros documentos generados por investigadores vascos en el campo de la Geografía y ciencias afines (13).

Kl@sikoak

Beren garaian Gipuzkoako Lurraldearen ingurune fisikoaren ezagueran bezala giza ingurunearen ezagueran ere aurrerapen handia egitea ekarri zuten testuen bilduma (7)

Kl@sikoak

Colección de textos que en su día supusieron un avance en el conocimiento del medio físico y humano del Territorio de Gipuzkoa (7):

 

Youtube INGEBA

  • Ingebako Youtube kanala

Youtube INGEBA

  • Canal de ingeba en Youtube

ingeba telebista

  • Canal de televisión con programación secuencial

ingeba telebista

  • Canal de televisión con programación secuencial

Twitter

  • Ingebako Twitter

Twitter

  • Cuenta de ingeba en Twitter

Liburu@

Euskal Geografi Elkargoan egind4ko liburuen ber8sio elektronikoa. Gehienek Euskal Herriko Geografiarekin dute zerikusia (15):

Liburu@

Versión electrónica de libros realizados en el seno del Inst9tuo Geográfico Vasco, en general relacionados con la Geografía del País Vasco (15):

Lurr@lde

Lurralde: Investigación y espacio aldizkariaren bertsio elektronikoa da. Gaien eta egileen indizeak, argitaratze arauak, zuzendaritza batzordea eta abar (29 lib.)

Lurr@lde

Versión electrónica de la revista Lurralde : Investigación y espacio. Índ20es de materias y de autores, normas de publicación, consejo de dirección, etc. (29 vol.)

 

Link@

Geografiako loturak (600)):

Link@

Enlaces de interés geográfico (600):

Argazki@

Argazkiak (240):

Argazki@

Fotografías comentadas (240):

Joko@

Gipuzkoako jokoa: 100 galdera Gipuzkoako geografiari buruz.

Joko@

Juego de Gipuzkoa: 100 preguntas sobre la geografía de Guipúzcoa

Ibilbide@

Turismo-ibilbideak (6) proposatzen ditugu Gipuzkoan barrena autoz ibiltzeko. Ondare-elementurik nabarmenenak adierazten dira, baita herri garrantzitsuenak oinez korritzeko ibilbideen planoak ere.

Ibilbide@

Propuesta de rutas turísticas (6) para recorrer Gipuzkoa en automóvil, con indicación de los elementos de patrimonio más relevantes y planos de los itinerarios a pie de las poblaciones más importantes.

Behategi@

Gipuzkoako Behategia.

Hirigintza,

Ondarea,

azpiegiturak,

baserriak, etab.

Behategi@

Observatorio Guipuzcoano, sobre aspectos

urbanísticos,

patrimoniales,

rurales,

Infraestructuras

Ingeba

Euskal Geografi Elkargoa. Informazioa:

Ingeba

Información institucional sobre el Instituto Geográfico Vasco.